Terms & Conditions

Algemene voorwaarden online dienstverlening

Artikel 1 Definities
Aanbieder: De (rechts)persoon waar Cliënt een opdrachtrelatie mee heeft, te weten
Home Studio Connection
Portaal: Het internetportaal en alle hiermee ontsloten Diensten, zoals door Aanbieder
aan Cliënt ter beschikking wordt gesteld.
Cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die te kennen heeft gegeven gebruik
te willen maken van het Portaal, Gebruikers van cliënt en door cliënt aangewezen derden.
Diensten: Alle online diensten, aangeboden door Aanbieder zoals nader gespecificeerd
in de aanvraagprocedure, en/of hieruit voortvloeiende producten en/of bijbehorende producten
die door of via het Portaal worden aangeboden.
Gebruiker: De persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten en het Portaal.
Log-in gegevens: De strikt persoonlijke door, via of vanwege Aanbieder verstrekte
gebruikersnaam en/of het authenticatiemiddel, waarmee toegang wordt verschaft tot het Portaal.
Overeenkomst: De door Cliënt geaccepteerde dienstaanbieding welke tezamen met deze
algemene voorwaarden de overeenkomst vormt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere aanvraag en alle
Overeenkomsten waarbij Aanbieder aan Cliënt toegang verleent tot het Portaal, behoudens
schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden welke door Aanbieder uitdrukkelijk en
schriftelijk dienen te worden bevestigd.
2.2 Het starten van het gebruik van het Portaal door Cliënt houdt in dat Cliënt de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden aanvaardt.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing.
2.4 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden
onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Partijen verbinden zich alsdan de betreffende bepaling te vervangen, waarbij het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst ten
behoeve van Aanbieder bedongen, zijn eveneens bedongen ten behoeve van zijn toeleveranciers
alsmede van door Aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Indien en voor zover Aanbieder Diensten en/of programmatuur van toeleveranciers,
tussenpersonen en andere derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zullen voor die betreffende
Diensten de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van
het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde algemene
voorwaarden van derden. Aanbieder zal de bedoelde algemene voorwaarden op verzoek van
Cliënt kosteloos toezenden. Indien en voor zover de algemene voorwaarden van derden in de
verhouding tussen Cliënt en Aanbieder om welke reden dan ook geacht worden niet van
toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene
voorwaarden onverkort.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat cliënt overgaat tot aankoop van een der diensten.
3.2 Aanbieder is gerechtigd een aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd
deelt Aanbieder dit mee binnen 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4 Duur en opzegging
4.1 De Overeenkomst komt tot stand voor bepaalde tijd zoals beschreven bij op de webpagina
4.2 De Overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd door één der partijen.
4.3 De Overeenkomst eindigt op het moment dat de dienst is verbruikt
a. aan Cliënt surseance van betaling wordt verleend;
b. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard.
4.4 Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen indien
Cliënt zijn betalings- of andere verplichtingen niet nakomt, doch in ieder geval indien Cliënt het
Portaal, de hardware en/of software ter beschikking gesteld via het Portaal of Aanbieder op
andere wijze schade toebrengt.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Aanbieder biedt Cliënt de mogelijkheid gebruik te maken van de Diensten, zoals aangegeven in
de aanvraag, de algemene voorwaarden, op het Portaal en in de overige door of vanwege
Aanbieder verstrekte documentatie.
5.2 Aanbieder spant zich in voor een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Portaal en
de Diensten en heeft geen resultaatsverbintenis. Aanbieder staat echter niet in voor het
(ongestoord) gebruik van het Portaal en de Diensten.
5.3 Aanbieder spant zich in voor een adequate beveiliging van het Portaal en de Diensten, naar de
stand van de techniek, zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van Cliënt vervalt.
5.4 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Log-in gegevens. Het is Cliënt niet
toegestaan rechten en plichten uit de Overeenkomst, de Log-in gegevens alsmede het gebruik
hiervan aan derden kenbaar te maken of over te dragen.
5.5 Cliënt dient zelf zorg te dragen voor het in het bezit hebben en het goed functioneren van de
noodzakelijke hard- en software, randapparatuur, verbindingen en een internetaansluiting om het
afnemen van de Diensten mogelijk te maken. Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het
beveiligen van zijn eigen systeem alsmede van zijn eigen gegevens tegen misbruik, beschadiging
of tenietgaan, zowel door invloeden vanuit zijn eigen organisatie als door invloeden van buitenaf.
5.6 Een storing in de Diensten, al dan niet in verband met onderhoud, schort de betalingsverplichting
van Cliënt niet op.

Artikel 6 Facturatie
Verschuldigde bedragen worden middels facturatie door Aanbieder bij Cliënt in rekening gebracht.
Incassokosten zijn overeenkomstig artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek voor rekening van Cliënt.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid
Aanbieder is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld
aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij wordt verkregen. Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt in de gevallen dat het noodzakelijk is voor de continuïteit van de Diensten,
het is overeengekomen tussen Aanbieder en Cliënt of Aanbieder voor zichzelf optreedt in een
(gerechtelijke) procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, het Portaal en de via het Portaal beschikbare
applicaties berusten uitsluitend bij Aanbieder respectievelijk diens licentiegevers en/of
toeleveranciers.
8.2 Door middel van het aangaan van de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten worden op
geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in lid 1 door Aanbieder
overgedragen aan Cliënt. Cliënt verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht de
Diensten te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
8.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom aangebracht in de
Diensten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 In geen geval garandeert Aanbieder:
a. onbelemmerde beschikbaarheid en functioneren van de Diensten;
b. ongestoord en ononderbroken gebruik van de Diensten;
c. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Diensten en het Portaal.
9.2 Aanbieder is niet gehouden tot herstel van verloren of beschadigde gegevens of vergoeding van
schade tengevolge van het gebruik van de Diensten en het Portaal.
9.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van de Diensten en het Portaal
door storingen of onderhoudswerkzaamheden.
9.4 Behalve in geval van opzet of grove schuld, is Aanbieder niet gehouden tot enige
schadevergoeding in verband met of voortvloeiende uit de Diensten en het Portaal.
9.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is
Aanbieder voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
9.6 Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Aanbieder die bij zorgvuldig
handelen zou zijn vermeden, is Aanbieder voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum
van driemaal het verschuldigde bedrag voor de Diensten over het laatste kalenderjaar, tenzij er
aan de zijde van Aanbieder sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Het
totaalbedrag waarvoor Aanbieder op grond van voornoemde zinsnede aansprakelijk kan zijn, zal
nimmer hoger zijn dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aanbieder
wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van Aanbieder sprake is van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove nalatigheid.

Artikel 10 Vervaltermijn
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Aanbieder in
verband met of voortvloeiende uit de Diensten vervallen in ieder geval één jaar na het moment
waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en Aanbieder waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Cliënt en Aanbieder, waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de
kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire
vestigingsplaats van Aanbieder.

Artikel 12 Wijzigingen
Aanbieder heeft het recht deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden,
tarieven of de Diensten te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van lopende
Overeenkomsten. Aanbieder zal hierbij de redelijke belangen van Cliënt in acht nemen. De
wijzigingen zullen minimaal 30 dagen voordat de wijziging ingaat worden aangekondigd via het
Portaal.

27-02-2017

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Home Studio Connection verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@homestudioconnection.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Home Studio Connection verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U in contact te brengen met de door u geselecteerde producer
– Verzenden van onze nieuwsbrief (Sporadisch)
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we gegevens bewaren
Home Studio Connection zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 1 jaar

Delen met anderen
Home Studio Connection verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven (Studio’s) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Home Studio Connection blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Home Studio Connection gebruikt  cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@homestudioconnection.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Home Studio
Connection zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Home Studio Connection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@homestudioconnection.com

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien